De Productiviteit Revolutie

De zorg worstelt decennia met capaciteitsproblemen. Deels, veroorzaakt door het, al vijftig jaren bestaande huisartsen- en ziekenhuismodel. Het 'all in one' model.

De modellen zijn erop ingericht, dat elke, hoog, medium of laagrisico patient, die zich meldt, wordt opgenomen, onderzocht, behandeld en verzorgd. Dat impliceert dat er altijd capaciteit achter de hand moet zijn voor patiënten in acute of levensbedreigende situaties. Dus gaat het gepaard met leegstand van dure onderzoek-, behandelkamers, apparatuur en bedden. Meer patiëntenaanbod leidt tot grotere planningsproblemen, ontruimingsoperaties door patiënten vervroegd te ontslaan. COVID-19 heeft dit probleem nog eens extra verergerd.

Door de jaren heen kon dat opgevangen worden door het aantrekken van honderden logistieke en capaciteitsmanagers en de aanschaf van digitale capaciteitsplanningssystemen. De problematiek speelt vooral in de huisartsenzorg, de ziekenhuiszorg de thuiszorg en de verpleeghuiszorg en in onderdelen van de geestelijke gezondheidszorg. Nagenoeg overal. Maar vooral veroorzaakt als gevolg van de verdeeldheid, de schakels sluiten niet op elkaar aan en het gebrek aan inzicht in capaciteit en zorgvraag.

Het Gezondheidssysteem NL heeft op basis van een literatuurstudie geconstateerd dat de productiviteit toeneemt a.g.v. het herinrichten van patiëntenstromen, gebaseerd op het principe van differentiatie. Hierdoor wordt de zorg veiliger, kwalitatief beter, sneller en tegen lagere kosten uitgevoerd. Door de taakdifferentiatie, dus het scheiden van de patiëntenstroom in hoog- en laagrisico patiëntenstromen vinden minder heringrepen plaats, is minder overhead nodig, zijn patiënten en artsen tevredener.

Qua kosten en resultaten is dit model een effectieve oplossing. Dus stellen we voor:

  1. De algemene ziekenhuizen o.b.v. deels* als 'ziekenhuis in ziekenhuis' model in te richten; Voordeel t.o.v. een ZBC is dat in nood alle ziekenhuisfuncties aanwezig zijn;
  2. De 'kleine ziekenhuizen' in het grote ziekenhuis worden bestuurd door de betreffende medische discipline(s);
  3. Als overloop van de ziekenhuizen worden 1e. lijns centra voorzien van extra onderzoek en behandelunits, waar specialisten poliklinische laag-risico ingrepen kunnen verrichten;
  4. Het huidige bekostigingsmodel dient hierop te worden aangepast.

De huisartsen kennen hetzelfde probleem als de ziekenhuizen en zouden ook veel meer gebruik kunnen maken van taakdifferentiatie. Huisartsenpraktijken zijn 'bedrijven' geworden, met een manager, een begroting, met personeel en dus ook personeelsbeleid. Door te werken volgens het 'all in one' model, is de totale situatie chaotisch. Door flink te differentieren, onstaat er een nieuwe regelmaat, gepaard gaande met een relatieve rust in de praktijk. De tijd die daardoor vrijkomt kan dan gebruikt worden voor andere zaken.


NL De Beste Zorg
Ter Wereld

Contactgegevens
J.H. (Henk) Handlogten
Dasstraat 16
7559 AC Hengelo
Mobiel: +31 6 512 619 41
E-mail: henk@nldebestezorgterwereld.nl

#NLdebestezorgterwereld is onderdeel van HAZ - Copyright 2022 - Privacyverklaring