Gezondheidssysteem NL 2022 - 2032
Kernpunten in 5 Integrale stappen, Taal, Aanpak & Routemap 

             
                STAP 1: OVERHEIDSINNOVATIE  

 1. Nederland zet vanaf 1 januari 2025 'Gezondheid Op 1'. Dit impliceert dat de Economie niet alleen de nummer 1 is;
 2. De overheid besluit vervolgens tot invoering van ‘Het Gezondheidssysteem NL 2022 – 2032 o.i.d’;
 3. In het Gezondheidssysteem zijn alle aspecten van gezondheid, evenals alle en nieuwe vormen van medische, sociale en maatschappelijke zorg- en hulpverlening en publieke voorlichting, in één departement bijeengebracht;
 4. Daartoe wordt een nieuw ministerie Gezondheid, met een speciale Minister met volmachten, opgericht;  
 5. Het ministerie is tevens dé 'thermo- en barometer' van de samenleving en staat in rang boven andere ministeries;
 6. Het nieuwe Ministerie Gezondheid, omvat drie onderdelen:
  a.    Gezond Leven, (positieve) gezondheid, preventie, wetenschap, welzijn en sport.
  b.    Sociaal domein: zorg- en hulpverlening, Inkoop zorg en gezondheid, GGD, GHOR, Publieke voorlichting.
  c.    Oude VWS- directoraten en de curatieve, gehandicapten-, ouderen- jeugd- en geestelijke gezondheidszorg;
 7. De onderdelen werken nauw samen, proactief en vanuit eenheid van beleid: lateraal, integraal en multidisciplinair;
 8. Alle professionals in het systeem zijn autonoom én collectief verantwoordelijk voor inhoud, proces en resultaat;
 9. De primaire reflex van het systeem is: ‘Gezondheid, Gezond Leven en Welzijn.Medische Zorg- en sociale hulpverlening vormen de cruciale en onmisbare backbone;
 10. Wet- en regelgeving, financiering en belastingregelingen zijn geïntegreerd, versoepeld of gemoderniseerd en aangepast aan het Gezondheidssysteem NL;
 11. Alle gezondheidsdoelen, zorg- en hulpverleningsdoelen zijn vastgelegd in de wet:
 12. Overheden en sectoren werken aan een gezonde(re) bevolking, met het accent op kennisdeling over en reductie van welvaartziekten en ziektes die uit verslaving voorkomen, zoals: wedkantoren, misbruik van medicijnen en gassen en mogelijk nieuwe trends op dit vlak;
 13. Het systeem verzekert alle Nederlanders, daklozen en ongedocumenteerden (gezond, niet-ziek, ziek);
 14. Nederland stapt over van 'zorgverzekering' op ‘gezondheidsverzekering' (het eigen 'drempel’ risico vervalt onder voorwaarden);
 15. NOOT: VOOR DE (4 miljoen) BURGERS DIE MET ONGELIJKHEID TE MAKEN HEBBEN MÓÉTEN DE DAGELIJKSE FINANCIELE LASTEN NAAR BENEDEN. Dat zou kunnen in drie gradaties, oplopend en later als het beter gaat, aflopend, in mate van ernst met: 10%, 20% en 30%;
 16. Plaats hier jouw idee:....................................................................................................................................................;

   STAP 2: BURGER, WOON & BUURTINNOVATIE  
   
 17. Alle gemeenten, wijken, buurten, scholen gaan 'Gezondheid Op 1' zetten en handelen ernaar; 
 18. De ongelijkheid in de samenleving teistert (aangetoond) een kwart van de bevolking en maakt Nederland medisch, mentaal, sociaal en qua aantrekkelijkheid erg kwetsbaar. Dit probleem zal binnen 5 jaar worden zijn opgelost, mits de overheid kiest voor invoering van het Gezondheidssysteem NL 2022 - 2032; 
 19. Ongelijkheid is een van de grootste sociale problemen met directe en langdurige negatieve effecten op de gezondheid van burgers, samenleving, gezinnen en de veerkracht van Nederland. Uit onderzoek blijken 4 miljoen Nederlanders gemiddeld 25 gezonde levensjaren in te leveren en 7 jaar vroeger te sterven dan de meer welvarende in ons land. Ongelijkheid belemmert mensen ernstig en wringt gezondheid, goede wil, fitheid, vitaliteit uit het leven van mensen en gezinnen.
  Binnen vijf jaar (2029) na de invoering van het Gezondheidssysteem NL moet dit probleem uit de wereld zijn. De invoering van nieuwe inzichten, spelregels en verhalen moet bijdragen aan een nieuw narratief; 
 20. Tevens zal de overheid het vertrouwen in haar houding naar alle burgers moeten herstellen en uitstralen door Gezondheid Op 1 te zetten, één taal te spreken en er naar te handelen. Als de overheid deze stappen zet zal dit letterlijk een doorbraak betekenen in het streven naar een gezonde(re) bevolking en een veerkrachtiger land. Een doorbraak: economisch en internationaal;
 21. Luchtvervuiling: De moderne mens brengt 80% van de tijd binnenshuis door. Binnenshuis verspreiden ziektes zich het makkelijkst. Goed drinkwater en schone lucht is cruciaal om gezond te blijven. Vervuilde lucht eist in Nederland nog steeds veel slachtoffers. Om gezond te leven en de druk op de zorg te verminderen is het belangrijk dat luchtveiligheid maximale aandacht krijg, door een beter toezicht, nieuwe regels en innovaties; 
 22. Maar het gaat verder! Goede leef, buurt en woonomgevingen zijn cruciaal om gezond en duurzaam te kunnen leven. Kennisoverdracht en regels op het gebied van luchtveiligheid, zowel buiten- als binnenshuis zullen er voor zorgen, dat a. de kans op nieuwe ziektes afneemt, als b. besmettelijke uitbraak tijdens een pandemie inperkt en c. ziektes als kanker, COPD, Parkinson, Alzheimer en ALS., etc. en vroegtijdige dood sterk reduceert:
 23. In elke buurt of wijk worden in samenspraak met bewoners, formele en informele (maatwerk)steunstructuren opgezet waar huisartsen, Specialisten Ouderen Geneeskunde, POH-ers en mantelzorgers, in met elkaar verdeelde taken in regionale netwerken, vertaalt naar buurten, samenwerken; 
 24. Iedere buurt of wijk heeft een eigen EHBO/veiligheidspost, bemand door vrijwilligers, zoals oud-professionals, zoals: artsen, (SEH?)verpleegkundigen, ambulance-medewerkers, geestelijke gezondheid medewerkers en politie; 
 25. Patiënten met dementie, Alzheimer, ALS en mensen met een lichamelijke en/of geestelijke handicap wonen als het maar even kan geclusterd gehuisvest in de eigen buurt of wijk;
 26. Reclame of geen reclame? Burgers moeten de keuze kunnen maken tussen reclame of géén reclame op TV, radio, internet mét of zonder reclame. Reclame is vaak geraffineerd qua opzet. Het beïnvloedt (vooral jonge) kijkers en luisteraars op krachtige wijze. Dat impliceert dat in het Nederlandse bestel de NPO de taak krijgt om burgers de mogelijkheid te bieden programma's zonder reclame aan te bieden;
 27. Tevens wordt alle zenders en omroepen (NPO en commerciële zenders) dringend gevraagd om in elk journaal (radio en TV) dagelijks minstens één keer een thema over 'Gezondheid' op te nemen. Voor alle nieuws en talkshow programma's geldt dat het thema Gezondheid daarin minimaal 5 minuten is geprogrammeerd;
 28. Kranten, social media e.d. maken van Gezondheid Op 1 een dagelijks terugkerend en steekhoudend item; 
 29. Supermarkten en winkels met eet-, voeding en drankproducten zal gevraagd worden binnen vier jaar hun winkels op te splitsen, in een segment 'Gezond' en een segment 'Overige'.
 30. Voor restaurants geldt hetzelfde. Duidelijk moet vermeld zijn op de menukaart en terugkomen in de kwaliteit van het eten en de drank. Het moet voor de burger duidelijk en betrouwbaar zijn;
 31. Kinderen krijgen in buurten open (veilige) plekken ter beschikking, waar ze samen vaardigheden spelenderwijs kunnen ontwikkelen, zoals hutten bouwen, ravotten en dollen in bossen, op open ruimtes, etc.; 
 32. Alle wijken, met buurten (13.000) krijgen de komende 9 jaar extra (buiten) voorzieningen dit onder het motto: gastvrij, sfeervol en samen. Doel is om mensen te verleiden uit hun huizen te komen om samen met buurtbewoners te ontspannen, te tuinieren, te sporten, te rusten, van elkaar te leren, te helpen, te werken, te bewegen, hobby's uit te oefenen en relaties te leggen, etc.;
 33. In buurten komen o.a. in de buurt van voorzieningen drie verspreid en bereikbaar opgestelde 'veiligheids (S.O.S.) zuilen/knoppen' (zoals op onbemande stations) die in verbinding staan met de naburige alarmcentrale in het geval er sprake is van onveiligheid of noodsituaties ter plekke;
 34. T.b.v. fitheid ‘van de burger in buurt en wijk’ controleren alle gemeentes hun buurten (totaal 16.700) op de aanwezigheid van voldoende (standaard) speeltuintjes, jongerenplekken, fitness, leefstijl-, praat- of oefenpleinen’ en brengen de komende jaren de eerder genoemde extra buitenvoorzieningen aan;
 35. Elke huishouding ontvangt van de overheid een gratis 'gezondheidskit', bestaande uit een bloeddrukmeter, een saturatiemeter en met korting een activitytracker/gezondheidshorloge en een boek over gezondheid, medische zorg en sociale hulp gericht op gezond leven en wonen;
 36. Versoepel regelingen voor burgers om woningzoekenden tijdelijk onderdak te bieden;
 37. Forceer en faciliteer de bouw zoveel mogelijk woningen!;
 38. Plaats hier jouw idee:...............................................................................................................................................;

    STAP 3: KENNISINNOVATIE BEVOLKING  
 39. Er komt EEN LANDELIJK DIGITAAL, MEERTALIG KENNIS- EN INFORMATIEPLATFORM voor burgers en professionals. Het platform geeft uitgebreid kennis en informatie over de thema's gezondheid, gezond leven, alles over ziektes en sociale problemen en het voorkomen ervan en publieke voorlichting. Het platform is 24/7 bereikbaar. Het platform bestaat uit een TV themakanaal met actuele programma's; een interactieve internetdienst dat tevens als vraagbaak dient en een website met dagelijkse berichten, nieuws en breaking news. 
 40. Het platform staat onder auspiciën van het nieuwe ministerie Gezondheid en werkt qua content samen met tal van koepelorganisaties op de terreinen gezondheid, zorg- en hulpverlening, publike voorlichtinge.d. 
 41. Iedere burger krijgt een individueel digitaal 'leef' plan/dagboek app aangeboden om gedurende het leven alle gezondheid- en kennis gebeurtenissen vast te leggen; 
 42. Hedendaagse tijd in nieuwe sprookjes, verhalen, speelgoed en games: Aan NL burgers, schrijvers, overheid en speelgoed- en game industrie wordt gevraagd om ten behoeve van vooral (jonge) kinderen en jongeren om speelgoed, boekjes, sprookjes, literatuur te schrijven en games te ontwikkelen over gezondheid, zorg, hulp en de grote thema's van deze tijd en hoe je daarmee om kunt gaan. Vooral leerzaam en educatief voor thuis, op school, musea of bibliotheek;
 43. Plaats hier jouw idee:..................................................................................................................................................;

  STAP 4: DIGITALE INNOVATIE
 44. Digitale kennis-, informatie- en data-uitwisseling zijn voor een gezonde samenleving, evenals voor permanente verbetering van de zorg- en hulpverlening en wetenschappelijk onderzoek van levensbelang. In het Gezondheidssysteem NL ga je dus niet per sé direct naar de huisarts of de SEH als iemand zich ziek voelt of ziek is, maar ligt het initiatief bij de burger met het accent op tijdige herkenning en mogelijk voorkoming of escalatie ervan. Dus op zelf waarneming, op zelfregie. De burger moet geleerd worden hiermee om te gaan. Daartoe is 24/7 een betrouwbare en meertalige 24/7 kennisuitwisseling tussen burger en aanbieder cruciaal;
 45. Om snel te kunnen anticiperen op ernstige ziektes, nieuwe pandemieën, onrust in de wereld is het van belang dat er één groot landelijk dekkend digitaal netwerk komt, waarin alle zorgaanbieders en alle (bijna 9 miljoen) huishoudens met elkaar kunnen zijn verbonden. De voordelen zijn evident;
 46. Cruciaal is dat ter ondersteuning van de digitale communicatie tussen thuis - zorgverlener een '1 op 1' (peer-to-peer) digitaal en solide communicatienetwerk ontstaat tussen instellingen/professionals en 9 miljoen huishoudens. Zo kan permanent snel en veilig bijvoorbeeld zorg@home, sociaal@home en mentaal@home, kennis-, informatie- en data-uitwisseling op het vlak van gezondheid, zorgverlening, sociale en maatschappelijke hulpverlening en publieke voorlichting, ongestoord en stabiel, in woord en beeld plaatsvinden; 
 47. In het belang van veilige en betrouwbare digitale communicatie tussen ‘aanbieder en vrager/burger’ kan de 'vrager' het thuissysteem en de koppeling door een van de aanbieders in de buurt laten controleren en certificeren;
 48. Dit houdt in dat thuissystemen van 9 miljoen huishoudens wordtgetest op het ‘digi- zorg/sociaal gezond’ proof zijn;
 49. Plaats hier jouw idee:...................................................................................................................................................;

  STAP 5: ORGANISATIE, (MEDISCHE) ZORG- EN SOCIALE HULPVRAAGINNOVATIE
 50. Alle professionals zetten Gezondheid Op 1;
 51. Professionals die werken binnen het Gezondheidssysteem NL wordt psychologische veiligheid geboden om autonoom te werken, maar tevens ook collectief verantwoordelijk zijn voor inhoud, proces en resultaat;
 52. Herontwerp van zorg- en hulpverleningsorganisaties: Op het vlak van bestuur, organisatie en management in mens-mens organisaties wordt overgestapt van verticaal (Mintzberg en Taylor) en (dus) hiërarchisch ingerichte organisatiemodellen, managementmethodieken en teveel aan overhead, (silo's) naar organisaties met een lateraal/diametraal organisatiemodel. Deze organisaties zijn ingericht op een grote mate van zelfstandigheid van professionals, met een absoluut minimum aan management- en communicatielagen. Iedereen richt zich op een maximum aan patient, cliënt en klantgerichte dienstverlening en zelfregie van burgers, in netwerken en ketens;
 53. Er wordt een landelijk 'Onderzoek en Research Centrum' opgericht om lokaal en regionaal succesvolle zorg- en hulpprojecten breed te testen, gereed te maken voor landelijke uitrol en de coördinatie ervan;
 54. Om de productiviteit in de organisaties met minimaal 20% te verhogen, moet de hoog-risico (kritische) zorg organisatorisch en bestuurlijk gescheiden worden van de medium en laag risicozorg. Dat kan in principe in elk ziekenhuis. Maar bijvoorbeeld ook doordat basisziekenhuizen worden ingericht als ‘ziekenhuis in ziekenhuis’ model. Verbetering van de kwaliteit, veiligheid, doorstroming en werkplezier, is het resultaat. De medische discipline heeft de hoofdrol in de besturing;
 55. Voor onderdelen van topklinische ziekenhuizen en UMC’s, evenals ad. 54, kunnen diverse vormen van (super) gespecialiseerde zorg in een ‘ziekenhuis in ziekenhuis’ model worden georganiseerd;
 56. Ter ontlasting van de 1e. en 2e. lijn worden gezondheidscentra en huisartsenpraktijken uitgebreid met extra onderzoek en behandelunits, waar medisch specialisten werken. Organisatorische en digitale voorzieningen bij aanbieder én vrager van diensten moeten ervoor zorgen dat alle huisartspraktijken ca. 25 – 35 % meer patiënten kunnen helpen;
 57. Gezondheidsdoelen zijn vastgelegd in de wet;
 58. Vijfjaarlijks wordt onafhankelijk alle zorg- en hulp aanbod gecontroleerd en afgestemd af op de zorg- en hulpvraag;
 59. Alle gemeenten organiseren hun eigen gehandicapten en ouderenzorg- en opvang in hofjes of dorpen;
 60. Alle openbare gebouwen en speelplekken in wijken en buurten zijn 'digi-zorg en sociaal' gereed en proof;
 61. Ieder huishouden krijgt in elk geval een gecertificeerde 'huisarts thuis', 'ziekenhuis thuis' en 'gemeente thuis' aansluiting;
 62. Betrek en informeer de burger over wat zij of hij moet weten over gezondheid, medische en mentale zorg en sociale hulpverlening;
 63. Vergroot de kennis van de burger op de terreinen: gezondheid, gezond leven en alle vormen van zorg- en hulpverlening;
 64. Biedt de burger professionele kennis, de mogelijkheid en de middelen om medische en sociale problemen thuis vroeger (proactief) te herkennen, te voorkomen, uit te stellen, en goed voorbereid het gesprek met professionals in te gaan;
 65. Breidt, overlegd met de buurt, mogelijkheden om als burgers zelfregie, zelfzorg- en hulp toe te passen continu uit;
 66. Medtech jump*: Door de voortdurende kennis, technologische, farmacologische en leefstijlinnovatie kunnen mogelijke afwijkingen, ziektes en problemen in een zeer vroeg stadium worden ontdekt, besproken en behandeld worden, terwijl er feitelijk nog geen dringende noodzaak tot behandeling is. 
 67. Informeer burgers over deze zogenaamde 'vroeg diagnostiek of detectie' ontwikkeling:
  1. informeer de burger in een gesprek over nu nog onschuldige beeldvormende vroeg waarnemingen in het lichaam, over de effecten en de mate van risico op een mogelijk ernstige medische aandoening.
  2. Voer zo mogelijk een 'préstadium' in voor patiënten met nu nog een onschuldige vroeg waarneming maar die later wel kan uitgroeien tot een ernstige aandoening.
 68. Richt leefstijl- en gedragsverandering ook op de gezins-, school-, medische en sociale omstandigheden van, zowel de niet zieke mens als op de patient;
 69. Verzekeraars dienen mensen (klanten) die (nog) niet ziek zijn actief uit te dagen, te prikkelen, te motiveren en te ondersteunen om gezond te leven;
 70. Beperk de aanschaf van dure hoogtechnologische medische apparatuur tot een beperkt aantal topklinische ziekenhuizen en UMC's, verspreid over het land; 
 71. Verwijder 10% , wellicht 20%, van de 40% (genoemd in rapporten) uit de lijst van de overduidelijk niet bewezen zorg- en hulpverlening; 
 72. Investeer in kennis en informatie en moedig een gezonde, plezierige thuis, wijk, buurt en school leefomgeving aan;
 73. Ontwikkel ten behoeve van de kennis over organisatie, cultuur, management en taakverdelingsmethodieken een nieuwe studierichting. Deze studie moet gebaseerd zijn op de effectieve besturing, management, professionele zelfsturing, bottom-up werken, vertrouwen, 'net' werken, gedeelde verantwoordelijkheden, die passen bij professionele mens-mens benadering, de evolutie van de moderne geneeskunde volgend een nieuw zorg- en hulpverlening curriculum en breng die onder bij één van de universiteiten;  
 74. Als overloop van de ziekenhuizen worden 1e. lijn gezondheidscentra voorzien van (extra) onderzoek en behandelunits, waar naast huisartsen, specialisten poliklinische laag-risico onderzoek en behandelingen kunnen verrichten;
 75. Deze organisatorisch geïntegreerde units worden bestuurd door de betreffende medische discipline(s);
 76. De huidige bekostigingsmodellen dienen hierop te worden aangepast. 
 77. Marktwerking vervalt;
 78. Plaats hier jouw idee:.................................................................................................................................................
   
  ÉÉN VERANDERTAAL 

  Dit stukje tekst komt uit een prachtig boek over de organisatie van de zorg genaamd 'The Innovator's Prescription' (2009) van Clayton Christensen en luidt: 'Misschien is het meest ontmoedigend wel dat er helemaal geen betrouwbare plattegrond of routemap bestaat van het terrein dat de zorghervormers ter beschikking hebben en waarop zij overeenstemming bereiken en op kunnen vertrouwen. Veelal zijn zij gewapend met data uit het verleden, omdat zij eraan gewend zijn consensus te bereiken over de acties wanneer de gegevens sluitend zijn.

  Maar omdat er geen data over de toekomst is, is er geen routemap beschikbaar die deze hervormers overtuigend laat zien welk van de routes hen naar een doodlopende weg leidt en welke een veelbelovende weg is naar hervormingen.
  Maar weinigen hebben een zintuig voor de interconnecties tussen al die paden. Zoals de profeet uit Spreuken zei, "ALS ER GEEN VISIE IS, VERREKKEN DE MENSEN."
  Onze hoop is dat The Innovator's Prescription  voorziet in een routemap voor al degenen die op zoek zijn naar hervorming en innovatie in de zorg- en hulpverlening.
  Bijna wekelijks vinden ergens in Nederland en elders wel congressen of conferenties plaats waar hervormers in de zorg- en hulpverlening samenkomen. Ik heb er velen bijgewoond. Bijna zonder uitzondering spraken we/de deelnemers langs elkaar heen. De een ging in op de ongelijkheid, de ander had het over de vergrijzing of vergroening (te weinig baby's), weer een ander had het over ouderen en palliatieve zorg, anderen benadrukten de dure diagnostische technologie of hadden het over de gevolgen van over- en onderdiagnostiek. Sommigen bespraken de perverse prikkels in het bekostigingssysteem en ga zo maar door.
  Men praatte langs elkaar heen, omdat ze niet dezelfde taal spreken en ook geen gezamenlijke begrippenkader delen om het eens te worden over de hoofdoorzaken van de problemen. Dat betekent ook dat men niet instaat zijn het over een probleem en de aanpak eens te worden'.  

  BREDE INTEGRALE AANPAK
  Alleen een gemeenschappelijke verandertaal leidt tot een collectieve ambitie omtrent de toekomst van de zorg. Zover is de zorg nog niet. Het gaat erom wat wil de sector zijn, uitstralen. Gaat het alleen over zorg en hulp aan zieken of mensen met sociale problemen? Of wil de zorg ook een gezondere bevolking? Met andere woorden voorkomen dat mensen in de problemen komen.
  Tekst volg!

  ROUTEMAP REALISATIE

  Realisatiecommissie Gezondheidssysteem NL 2022 - 2032 o.i.d.
  Er wordt een realisatiecommissie Invoering Gezondheidssysteem NL 2022 - 2032. De commissie krijgt tot december 2032 de tijd het systeem volledig in te voeren. Het project is complex, omvangrijk, multidimensioneel en vraagt veel wilskracht van alle betrokkenen en kenmerkt zich door een behoorlijk afbreukrisico. Cruciaal is dat lering wordt getrokken uit het verleden en dat zowel mensen op de werkvloer zoals professionals als burgers direct participeren (aan tafel zitten) in het project

  Leren van het verleden
  De overheid heeft in het verleden met bezuiniging en budgettering verschillende keren geprobeerd om het zorgstelsel mee te krijgen in een allesomvattend en complex veranderingsproces. Alhoewel er op onderdelen voortgang werd geboekt, bleek dat uiteindelijk steeds onhaalbaar. Om nu de juiste koers in te zetten is het belangrijk te leren van 'mislukkingen'  en de koers recht vooruit in te zetten. We kunnen geen tijd meer verliezen.  

  Burgers betrekken bij de realisatie
  Ook dit realisatieplan zal, gezien het aantal betrokken partijen, hun culturen, en de druk op synchronisatie en coördinatie van de verschillende deelprojecten veel van partijen en vertegenwoordigers vergen. Voor het eerst zullen er burgers deelnemen. Daarom wordt vanuit het Gezondheidssysteem NL 2022 - 2032 voorgesteld (als het zover komt) om een Realisatiecommissie Gezondheidssysteem NL in te stellen. 

  De samenstelling van de Realisatiecommissie
  De commissie zal worden geleid door een driemanschap met ruime ervaring opgedaan in zeer complexe en multidimensionale veranderingsprocessen.

   De commissie bestaat, wat mij betreft, uit de heer Kim Putters, voorzitter, de heer Jan Rotman, transitie en mevrouw Anemarie van Galen, 'mens & geld'. 

  De commissie wordt op de onderdelen aangevuld met maximaal vier vertegenwoordigers uit de betreffende sector(en)/het veld en 4 vertegenwoordigers namens de burgers en desgewenst aangevuld met deskundigen op de verschillende terreinen. 


Henk Handlogten, Gezondheidssysteem NL 2022 – 2032
20 februari 2024, Versie 4

#NLdebestezorgterwereld is onderdeel van HAZ  - Copyright 2024 - Privacyverklaring