Onze visie, het initiatief

Onze visie is Gezondheid, gezondheid en nog eens gezondheid!

'Gezondheid' boven alles...
Het Gezondheidssysteem NL 2022 - 2032 maakt de burger en de bevolking tot strategische partner in de aanpak van 'hoe' gezondheid en professionele zorg- en hulpverlening in ons land vorm en inhoud krijgt. We proberen de brug te slaan tussen de 'burger' en de 'professional'. Daar hoort niets tussen te zitten. Alleen langs die weg lossen we de problemen in de zorg- en hulpverlening geleidelijk en kordaat op. 

Oorzaak en gevolg
De problemen in de zorg- en hulpverlening zijn complex en multifactorieel. Duizenden, op het oog soms onschuldige onderwerpen kunnen ineens uitgroeien tot een groot probleem. Zo komt het dat iedereen aan allerlei knoppen draait in de hoop dat er iets verbetert. En juist dat is wat er juist niet gebeurt. En daarmee kom je ook niet bij de kern van de problemen in de zorg en hulp. De kunst is oorzaak en gevolg uit te pluizen. En dat hebben we geprobeerd.

Het gaat in essentie om de gezondheid van iedere Nederlander, met al haar sterktes, zwaktes en kwetsbaarheden. De burger betaalt daar veel geld voor. Juist daarom moet de burger zeggenschap krijgen op de wijze waarop de individuele en collectieve gezondheid kan worden verbeterd, en tegelijkertijd 'top' medische zorg- en 'top' sociale hulpverlening mogelijk blijft, maar ook  betaalbaar georganiseerd en gegarandeerd kan worden. Zo kan de vraag naar zorg en hulp continu worden beheerst en nog liever gereduceerd.

Hoe bereikbaar zijn wij
Het Gezondheidssysteem NL maakt gebruik van de hoge WiFi-graad (+95%) en mobiele bereikbaarheid van de burger. Dat komt goed van pas in deze complexe kennis- en informatie samenleving, als het gaat om verdere stroomlijning van de zorg en de hulp.

Wetenschappelijk?
Ook is er, met het gedachtengoed van Elinor Ostrom al een deels een wetenschappelijke basis voor het Gezondheidssysteem NL. Ostrom overleed in 2012, Zij kreeg in 2009 de Nobelprijs voor de economie voor de analyse van economisch bestuur, vooral voor gemeenschappelijke hulpbronnen, die zo goed als uitgeput waren geraakt. Zorg en hulp is zo'n hulpbron en is de uitputting nabij. 

De bevolking centraal in het zoeken naar oplossingen en draagvlak
Het is cruciaal om ook de bevolking tot strategische partij te maken in het proces om te komen tot een betere gezondheid, gezond(er) leven, voorlichting, minder snel ziek te worden, waar mogelijk zelf te handelen of beter geëquipeerd professionele hulp in te roepen.

Tot nu toe komt de burger pas in beeld als die zich met verschijnselen meldt bij de huisarts of aan het loket van de  gemeente. Het Gezondheidssysteem NL biedt burgers kennis en tools om zo gezond mogelijk te leven, verantwoorde keuzes te maken, met professionals mee te denken en de gedeelde kennis te begrijpen en in de de praktijk toe te passen.

De rol van de overheid veranderen
Al jaren is er een 'machtsstrijd' gaande tussen de zorgsector en de overheid. Het gaat er om hoe beide denken dat de overgang naar de toekomst vorm moet krijgen. Corona en de sterk gegroeide ongelijkheid in de samenleving heeft in de uitvoering van de zorg tot chaos geleid. De zorgvraag nam dermate toe dat vele huisartsen zich het afvoerputje van de samenleving voelden.

Vele rapporten en stevige adviezen zijn over deze thema's uitgebracht aan de verschillende kabinetten. De overheid koos telkens voor een eigen(zinnige) koers.

De paradox
Onze visie is dat de problemen in de zorg- en hulpverlening niet meer kunnen worden opgelost door de zorg zelf te veranderen, Het gaat ook niet meer zonder ingrepen bij de overheid. De basis voor verandering is wankel. Professionals zijn gefrustreerd, raken gedemotiveerd (waar doen we het nog voor). De ziel lijkt wel uit de zorg verdwenen.

Een belangrijke doel dat gehaald moet worden het Gezondheidssysteem NL betreft danook het  goed en ondersteunend functioneren van de overheid.
 
De overheid vaak door de Raad van de Volksgezondheid en Samenleving, de Nationale ombudsman en de SER, zelfs tot wanhoop aan toe, nadrukkelijk gewezen op de problematiek 'rijk en arm' maar deed niets. Dit ondanks de vele publiciteit over 'rijk en arm' in nieuwsprogramma's, etc. 

Pijnlijk is te constateren dat de overheid de economie geen strobreed in de weg legt. De economie staat bij hen volop Op 1, maar zij laat zich weinig gelegen aan de burger. Toch moet Gezondheid Op 1 komen. Dat besef moet doordringen!
Het structurele probleem met de overheid is dat ze keer op keer cruciale signalen uit de samenleving mist of negeert, ze is opportunistisch in haar plannen, wekt de verkeerde verwachtingen, met achteraf veelal weinig concreet resultaat. Ze strooit, als het er op aankomt met miljarden die veelal niet op de goede plek terecht komen of weer worden teruggevorderd of over de balk worden gegooid (luchthaven Lelystad). Ik kan wel doorgaan.
Dat gedrag moet veranderen. Wellicht in het nieuw te vormen kabinet

Het Gezondheidssysteem NL 2022 - 2032
Vorig jaar november heb ik voor het eerst op LinkedIn het Gezondheidssysteem NL 2022 - 2032 gepresenteerd. Een gedachteconstructie met als doel anderen uitdagen om anders te denken. Het systeem beoogt de overstap van het huidige zorgstelsel naar een op gezondheid gebaseerd zorgsysteem .
De vijf basisvoorwaarden voor een 'gezond leven' waar de overheid beperkt  tot niet aan voldoet en de 5 integrale stappen naar het gezondheidssysteem zijn op deze website beschreven.

Update (versie 2)
Geprobeerd is deze versie de benodigde realistische diepgang te geven. Zowel op overheid- en beleidsniveau (landelijk, regionaal en gemeentelijk) als op het niveau van de zorg- en hulpverlening, inhoud, praktijk en wetenschap en de impact van dit alles op 18 miljoen burgers. hebben    

Dat er zich in Nederland een gezondheidszorgdrama afspeelt, zowel in de curatieve als de geestelijke gezondheidszorg, begint de overheid zich nu pas echt te realiseren. In 2020 hebben 10,3 miljoen Nederlanders één of meer (multimorbiditeit) chronische aandoeningen. Daarnaast lijdt een kwart van de bevolking aan de gevolgen van ongelijkheid in de samenleving. Kort gezegd 4,5 miljoen Nederlanders, gezinnen, kinderen, vaders, moeders, opa's en oma zijn met elkaar steeds minder tot niet in staat een normaal leven te leiden of worden ziek.

Immers ooit komt iedereen voor de vraag naar zorg en hulpverlening te staan. Aan de slag.


#NLdebestezorgterwereld is onderdeel van HAZ  - Copyright 2024 - Privacyverklaring