Blog #3 - februari 2021

Ons probleem is, dat miljoenen Nederlanders niet (goed) weten hoe Gezond te Leven. Dat moeten we echt oplossen. En...snel!

Beste lezer,                                                   

Voor je ligt blog #3. Inmiddels zijn we in februari 2021 aanbeland. Nederland zit stevig in de lock down en ondergaat voor het eerst een avondklok. Dit als gevolg van drie gemuteerde virussen. Het wachten is op de volgende persconferentie. Mensen lopen het virus nog steeds zomaar op, ondanks de aanwijzingen. Voor een belangrijk deel is dit het gevolg van een bevolking die veel te weinig kennis heeft over hoe je ziektes voorkomt, herkent, tijdig handelt en hoe je aan de juiste informatie komt. Niet als het te laat is, maar op een moment dat je nog maatregelen kunt treffen. Hier gaat het volgende blog over.

“Nederlanders missen kennis over 'hoe' gezond te leven”

Wat opvalt tijdens de Corona Crisis is hoe weinig kennis er is over over basale en vitale medische en verpleegkundige onderwerpen onder de Nederlanders. Maar ook niet omtrent wat je allemaal kunt doen om jezelf, je gezin of familie zo gezond (mogelijk) te laten leven om hun zo 'te beschermen' tegen allerlei ziektes.

Deze onwetendheid maakt, dat 17,5 miljoen Nederlanders afhankelijk zijn geworden van persconferenties van het kabinet, oppervlakkige en elkaar tegensprekende nieuws en praatprogramma’s en andere media. Tegelijkertijd ontbreekt het op de Nederlandse media aan voor de Nederlander toegankelijke programma’s met betrouwbare informatie over gezondheid en gezondheidszorg.

Basale kennis waarover mensen moeten beschikken over ‘hoe’ ziektes te herkennen, te voorkomen zijn. Maar ook over hoe te handelen, bijvoorbeeld in het geval van bepaalde ziektebeelden, (aankomende) griepgolven, ende- en pandemieën. Dit had als bijkomend effect tot effectievere en andere coronamaatregelen kunnen leiden, maar zeker tot meer begrip en zelfzorg bij de bevolking.

Essentieel is dus, dat de 'actieve mens' over die kennis beschikt en zo 24 uur per dag waakzaam laat zijn om ziektes en de gevolgen ervan te minimaliseren of zelfs te voorkomen. Waar wachten we op: die kennis is er domweg! 

In de aanloop naar 2025 moeten alle Nederlanders in staat zijn om met die kennis een reëele inschatting te maken over 'hoe’ infecties, kanker, diabetes, obesitas en in het algemeen ziektes zo mogelijk te voorkomen, tijdig aan te zien komen en daarnaar te handelen. Ook is belangrijk dat zij de gezondheidsrisico’s, do's en dont's en alternatieven in het geval van ziekte met een medisch zorgtraject, weten in te schatten.

Het grote probleem is dat die kennis nu nog grotendeels en exclusief bij de zorgprofessionals zit. In het geval van een (ernstige) ziekte is dat natuurlijk véél en véél te laat. Immers de kennis komt pas beschikbaar in de spreekkamer van de huisarts en de medisch-specialist, de fysio-therapeut of andere zorgverleners. En dat is anno 2021 voor een modern zorg- en kennisland als Nederland veel te laat, en vaak schadelijk. Door gestructureerd die kennis aan te bieden, ontstaat er een cultuur die ik duid als 'Gezond Leven = Meer Welzijn = Minder Zorg.'

Daarom is het belangrijk dat zorgprofessionals, overheid, verzekeraars, media, etc. initiatieven opzetten die er voor zorgen dat mensen (a) het belang van informatie over duurzaam 'Gezond Leven' in gaan zien (b) dat die informatie op een toegankelijke wijze wordt over gedragen, (c) dat mensen die in de praktijk gaan toepassen en (d) voortdurend kunnen updaten. Immers de kennis verandert voortdurend.

Daarbij is het belangrijk, dat de overheid de zogenaamde ‘actieve burger/patiënt’ gaat zien als meedenkers, maar ook de ambassadeur zijn in hun omgeving  in het streven naar een kerngezond land. Dit in plaats van de zorg te politiseren en te benaderen als een kostenpost, bewaakt door een reeks controlerende toezichthouders die er op uit zijn te 'keurslijven.

Ten slotte is het cruciaal dat de overheid de zorg faciliteert vanuit een gevoel van vertrouwen en zich richt op moderne vormen van kennisoverdracht ten aanzien van ‘gezond leven’ en ‘de rol van de zorg.’ Belangrijk is ook dat zij samen met de burgers en het zorgveld plannen maakt en uitvoert, die er voor zorgen dat Nederland uiterlijk in 2025 ‘het gezondste land ter wereld’ wordt én tegelijkertijd een trend wordt ingezet naar minder ziektelast. 

Henk Handlogten

Initiator NL De beste Zorg Ter Wereld

nldebestezorgterwereld.nl

'Gezond Leven, Welzijn en Gezondheidszorg'

vloeien steeds meer in elkaar over. Iedereen ziet de trend. Twee redenen daarvoor: de shift van infectieziektes naar welvaartsziektes en de shift van passieve naar de actieve patiënt. Dat betekent, dat we vanaf nu alle Nederlanders erbij betrek-ken. Om dat behapbaar te maken, halen we een beproefd ontwerpmiddel uit de kast. We stel-len voor om 'én preventie én leefstijl én gezondheidszorg' onder te brengen in een "Virtueel GezondheidsHuis." De opzet is om in de toekomst alle vormen van preventie, leefstijlverande-ring, geneeskunde en zorg onder te brengen in dit virtueel gezondheidshuis.

 NL De Beste Zorg Ter Wereld is een platform voor burgers, artsen en zorgverleners 

"NL De Beste Zorg Ter Wereld", een niet-commercieel initiatief, faciliteert, samen met degenen die zich aanmelden, kennisontwikkeling, -overdracht en -deling, (digitale) bijeenkomsten, tekentafel- en ontwerpsessies, gastsprekers, etc. Belangrijk is dat geleidelijk aan de discussies, creatieve sessies en de gesprekken goed voelen en in het land resulteren in een positieve vibe en overtuiging dat het een succes kan worden. Zo kan de beweging geleidelijk aan uitgroeien tot een collectief dat met jou bouwt aan "NL De Beste Zorg Ter Wereld."  

Vitale processen

Daarbij draait natúúrlijk alles om 'De Patiënt Eerst.' In die zin is het van eminent belang te weten én te benoemen hoe vitale ondersteunende processen, zoals organiseren, innoveren, leiderschap en continu verbeteren bijdragen aan uitstekende de patiëntenzorg. Deze stappen zijn ondergebracht in De 5-stappen aanpak. Met andere woorden wat wel doen en wat niet, waar optimaliseren en waar doorbraken realiseren. Ons motto is 'wil je de beste ter wereld zijn' en waarde toevoegen, dan moet dat tot in de haarvaten van ons zorgsysteem worden beleeft en tot uitdrukking komen in de zorgresultaten. 

Trends en patronen herkennen en delen

NL De Beste Zorg Ter Wereld baseert zich op de 'patiënt - zorgbenadering', met als wenkend perspectief om uiterlijk in 2025 de beste zorg ter wereld te leveren. Dat doet zij door het gene-reren van ideeën, verbetervoorstellen, kennis over verbetermethodieken, etc. Het triggert kennis, die nodig is om het 'anders en creatief denken' te prikkelen en zo een boost te geven aan voor de hand liggende verbeterstappen en doorbraken, die eigen zijn aan de state-of-the-art geneeskunde, de zorg en de wensen van 17,2 miljoen Nederlanders. 

Inzichten delen 

Aangesloten wordt bij  actuele trends, zoals Gezond Leven, leefstijlgeneeskunde, ziektelast reductie, zorgmodel innovatie ('ziekenhuis in ziekenhuis', 'ziekenhuis thuis'), digitale vormen van zorg, zelfmanagement, diverse vormen van gecoördineerde en geplande keten- en net-werkzorg en bereikbaarheidsthema's en de benutting van de fysieke en digitale infrastructuur van één van de meest compacte en modernste landen ter wereld. 

2025... een cruciaal jaar

Overal liggen kansen, mogelijkheden, inzichten die we over het  hoofd zien, ook in de zorg. Daar gaan we, met jullie kennis en expertise naar op zoek en uitwerken. 

Dit avontuur, met andere woorden het behalen van het niveau van 'NL De beste Zorg Ter Wereld,' moet uiterlijk in 2025 bereikt zijn! Als dat lukt, vieren we een feestje... Wat zou dat een mooi gezamenlijk resultaat zijn. Ik hoop je dan te ontmoeten. In de volgende nieuwsbrief staat in het teken van het 'hoe.'

De eerste (digitale) meeting is gepland op donderdag 28 januari 2021! Als je je aanmeld dan ontvang je nadere informatie.

Hartelijke groet, 

Henk Handlogten.

Initiator 'NL De Beste Zorg Ter Wereld'

Blijf op de hoogte

Bouw jij mee?      

Bouw jij mee?      

NL De Beste Zorg
Ter Wereld

Contactgegevens
J.H. (Henk) Handlogten
Dasstraat 16
7559 AC Hengelo
Mobiel: +31 6 512 619 41
E-mail: henk@nldebestezorgterwereld.nl

#NLdebestezorgterwereld is onderdeel van HAZ - Copyright 2022 - Privacyverklaring