Ons moderne compacte land heeft alles mee om de zorg verantwoord naar een hoger niveau te tillen.    

'Ons land telt evenveel inwoners als twee Duitse deelstaten, of de staat New York'


Reistijd in minuten naar ziekenhuizen per auto.

Made by Bert van Rest

Parijs wil een 15-minuten stad worden, waar je alles wat je nodig hebt kunt vinden binnen 15 minuten lopen of fietsen. Zie: https://lnkd.in/eSZwgq3. Hebben wij dit ideaal in Nederland al bereikt, of bijna? Even rekenen: op de fiets kom je met 16 km/uur ong. 4 km ver in een kwartier.

Kun je in NL alles vinden binnen 4 km fietsen? Laten we eens kijken naar de data van supermarkten, drogisterijen, apotheken en buurten, bv. op ArcGIS Online. Welnu:
Er zijn 13.594 buurten in NL. Gezien vanuit het middelpunt zijn er 11.331 buurten met zowel een supermarkt, een drogist en een apotheek binnen 4 km (hemelsbreed voor het gemak). Dat is 83% van alle buurten.  Je zou dus kunnen concluderen: ja, Nederland is grotendeels al een 15-minuten stad.

Hierboven een afbeelding met buurten mèt alle 3 de genoemde voorzieningen (groen), èn buurten waar het er 2 of minder zijn (geel).

Wat leven we toch in een mooi land, of mooie stad, net hoe je ’t bekijkt!

Bert van rest

Landelijke acute zorgkaart

Inleiding

De medische zorg is de afgelopen decennia steeds ingewikkelder geworden. Toch blijft de organisatie van de zorg ouderwets  draaien. Het is niet met zijn tijd meegegaan. Dat wordt pregnanter door de alsmaar gestegen hoeveelheid en diversiteit aan onderzoek- en behandelmogelijkheden, maar ook technologieën, geneesmiddelen en de succesvolle toepassing van medische risicoprofielen. Dat heeft de zorg veiliger gemaakt maar ook bedrijfsmatiger. Dit tezamen heeft tot gevolg, dat patiënten te vaak voor één afspraak of aandoening tegelijk naar het ziekenhuis moet, waardoor veel onnodige reisbewegingen moeten worden gemaakt, met onnodig lange wachttijden en volle parkeerruimtes op bepaalde dagen. 

Vraagstukken oplossen vanuit een '15 minuten' perspectief

Het probleem is echter dat het huidige zorgsysteem anno 2022 juist verder verstopt is geraakt. Hierdoor is de patiëntenzorg en de inzet van de professionals onoverzichtelijk en onvoorspelbaar geworden. Het effect is een toenemende complexiteit, gepaard gaande met communicatie-, planning- en capaciteitsproblemen. Hierdoor kunnen zo maar fouten ontstaan. Doordat deze problematiek zich blijft manifesteren is de werkdruk van artsen en andere zorgverleners opgelopen. . Er gloort weinig perspectief, immers de groeiende  vraag naar meer en allerlei (nieuwe) soorten zorg en de medische ontwikkelingen, zijn volgens de voorspellingen van het CBS en CPB ongunstig. 

Kortom: een onverantwoord hoge druk op de zorg, met als gevolg langere wachttijden, fouten en ongelukken, onnodige reisbewegingen... en natuurlijk hogere zorgkosten. Maar hoe lossen we dat op? En hoe verhoudt zich dat met klimaat doelen en duurzaamheidsafspraken? 

Hoe groot is dan de kans dat deze problemen afnemen, als de oplossingen alleen uit de zorg zelf komen, maar de mogelijkheden van een compact modern land niet worden benut. Dat zou een gemiste kans zijn. En zeg nou zelf: ons land is een van de landen met de beste fysieke en digitale infrastructuur ter wereld. Regionalisering en digitalisering kunnen bij uitstek gedijen in een land, waar de meeste inwoners en huishoudens al van een hoogwaardige fysieke en digitale infrastructuur gebruik kunnen maken. Het lijkt zinvol te kijken naar wat 'Nederland' de zorg kan bieden, behalve geld. Dat gaan we in NL De Beste Zorg Ter Wereld doen, ook al lijkt dat een vreemd idee.

In het plaatje hiernaast zien we daar een voorbeeld van. Parijs wil een 15-minutenstad worden, waar je alles wat je nodig hebt binnen 15-minuten lopen of fietsen kunt vinden. In Nederland kun je bijna alles vinden binnen 4 km fietsen. Nederland telt 13.594 buurten. In 83 % (11.331) van alle buurten, zitten binnen 4 km (hemelsbreed) een supermarkt, een drogist en een apotheek. Je zou dus kunnen concluderen, Nederland is grotendeels al een 15-minuten stad . 

Digitaal 

De realiteit is, dat patiënt en zorg tijdens het hele zorgtraject, soms jarenlang van elkaar afhankelijk zijn van verschillende zorgprofessionals, en elkaar periodiek moeten zien. Cruciaal is juist dan een snelle, brede beschikbaarheid van kennis, informatie, mensen en en capaciteiten.

Dan is het essentieel dat data-, afspraken-, planningen, medische- en patiënten-informatie en communicatie, 24 uur per dag fysiek en digitaal snel uitgewisseld kunnen worden, via de beschikbare ICT-infrastructuur, tussen alle zorgaanbieders en 17,6 miljoen Nederlanders en met miljoenen patiënten thuis! Als dit in 2025 werkelijkheid wordt dan is de weg vrij voor verdere innovatie.

Het komt goed uit, dat Nederland al een uitstekende fysieke en digitale infrastructuur heeft, die de 50.000 en 100.000 zorgvoorzieningen (cijfers verzekeraars), fysiek en digitaal met elkaar verbinden. Niet alleen per ambulance, auto, trein, tram, bus, maar ook per fiets, scootmobiel en te voet. Dit wordt nog belangrijker als de zorgvraag de komende tien jaar verder toeneemt. Dan valt niet te ontkomen aan allerlei vormen van informatie-uitwisseling, die  door digitalisering tot stand komt. 

Onderhoud infrastructuur

Beide hoogwaardige fysieke en digitale infrastructuren kunnen bijdragen aan het oplossen van lastige zorg-, capaciteit- en bereikbaarheidsvraagstukken. Daarnaast is het van belang dat deze infrastructuren ook ramp-, endemie- en pandemie bestendig zijn.

Opmerkelijk is dat er bij de strategie- en planvorming in de zorg nauwelijks rekening wordt gehou-den met de uitstekende infrastructurele voorzieningen. Vooral als het gaat om het bepalen van het minimum of maximum aantal en soort (vaak dure) zorgvoorzieningen. Als er wel rekening mee zou worden gehouden, wat betekent dat dan voor aantal en positionering van vitale zorgvoorzieningen? En tevens voor meer of minder reisafstand, de inzet van mensen en middelen, evenals de noodzaak tot concentratie van medische voorzieningen. 

Nederland een ideaal land voor zorgvoorzieningen. 

Nederland prijkt op de Wikipedialijst van landen naar oppervlakte op plek 133, en is met 41.543 vierkante kilometers (waarvan 11.000 vierkante kilometer wateroppervlak), vergelijkbaar met Denemarken en Zwitserland. Op de lijst van  (vergelijkbare) landen naar inwonertal staat Nederland, met 17.280.000 inwoners, op plek 67. De omvang van de Nederlandse bevolking neemt nog steeds toe. op 1 januari 2020 telde Nederland 17,4 miljoen inwoners (CBS, 2020a). Ook de levensverwachting bij geboorte neemt toe.

Nederland in vergelijking met andere landen

Alleen Taiwan overstijgt Nederland met 23.6 miljoen inwoners. Landen als Zweden en Portugal tellen ca. 10 miljoen inwoners. België en landen als Oostenrijk en Zwitserland, tellen circa 8 miljoen inwoners. Finland en Noorwegen scoren ca. 5.5 miljoen inwoners. De grote jongens zoals Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk zitten tussen de 60 en 80 miljoen inwoners. Een interessante vergelijking is te maken tussen Nederland en de Staat New York. Ook al is de staat New York qua oppervlakte vier keer groter dan Nederland, bedraagt het inwoneraantal 19 miljoen inwoners. De stad New York is met 8.5 miljoen inwoners vergelijkbaar met onze Randstad.  

Groei aantal huishoudens en toename bevolkingsomvang

Het aantal huishoudens op 1 januari 2019 bedroeg ruim 7,9 miljoen en neemt sterker toe dan de bevolkingsomvang (CBS, 2020h). Dit wordt veroorzaakt door de sterke toename van het aantal eenpersoonshuishoudens tot ruim 3 miljoen op 1 januari 2019.

Het aantal inwoners per km2  is toegenomen van 415 in 1980 tot bijna 513 op 1 januari 2019 (CBS, 2020d). De randstad heeft de grootste bevolkingsdichtheid (Zuid-Holland 1.316 inwoners/km2, Noord-Holland 1 071 inwoners/kmen Utrecht 940 inwoners/km2 ). De meeste ruimte per inwoner is te vinden in Drenthe (187 inwoners/km2). Friesland ( 194 inwoners/km2) en Zeeland (215 inwoners/km2).

Op naar een 'Digi Zorgproof' Nederland

Om te voorkomen dat digitalisering achter loopt op de ontwikkeling in de zorg, wordt de suggestie gedaan om in de periode 2020 - 2025 alle 7,9 miljoen huishoudens in ons land 'Digi Zorgproof te maken. 

Wat betreft de fysieke infrastructuur, wordt voorgesteld te onderzoeken welke factor een rol kan spelen bij het bepalen van de juiste mix aan zorgvoorzieningen, zoals het aantal SEH's, IC's, Regio's, ed. 

NL De Beste Zorg
Ter Wereld

Contactgegevens
J.H. (Henk) Handlogten
Dasstraat 16
7559 AC Hengelo
Mobiel: +31 6 512 619 41
E-mail: henk@nldebestezorgterwereld.nl

#NLdebestezorgterwereld is onderdeel van HAZ - Copyright 2022 - Privacyverklaring