NL Innoveren

en zie NL-Zorg als één uniek modern netwerk van zorg en preventie

Systematisch Innoveren

Dit initiatief beoogt, dat Nederland het land wordt met de beste zorg ter wereld. Dat kan als we een uitstekende zorginno-vator zijn. Niet ieder voor zich, maar ieder voor allen. Niet simpel, maar haalbaar! Kijkend naar grote organisaties valt op dat ze meedogenloos zijn in het nastre-ven van 'continue verbetering' door sys-tematisch te innoveren.

Mensen van Apple hebben laten zien dat het transformeren van de eigen sector wel eens de beste weg zou kunnen zijn om je eigen onderneming om te vormen.

Stel nu, dat NL Zorg die overtuiging om-armt om de eigen sector te verbeteren. Dat soort ambitieuze mensen hebben wij ook in de zorg. Daar ben ik van overtuigd.

We zullen methoden moeten bedenken c.q. uitvinden, die de patiëntervaring maximaliseert door 'innovatie' systema-tisch te organiseren. M.a.w. innovatie in-tegreren in regionale en landelijke con-texten. Dus geen luk raak innovatie.

De patiënt betrekken bij de Innovatie

Anno 2020 is de klinische medische zorg uiterst complex en veelal intuïtief van aard. Vaak hoor je van huisartsen en specialisten dat de zorg, de kennis en de ervaring rondom een zorgvraag zo ingewikkeld is, dat je het als behandelend arts niet meer alleen toekunt en een beroep doet op één of meer collega's. Het wordt dan een geïntegreerde interdiscipli-naire teambenadering. Dit in combinatie met vele andere teambenade-ringen, maar minder complex van aard.

In Mayo Clinic termen: "No one is big enough to be independent of others."  met andere woorden: "The best interest of the patient is the only interest to be considered (uit Think Big Start Small  Move Fast)."  Ik heb Nederlandse artsen vergelijkbare uitspraken  gehoord. 

Innoveren om constant 'permanente verbetering'  te realiseren, dat is wat NL De Beste Zorg Ter Wereld nastreeft. Daartoe kunnen we  ook veel leren van bijzondere inzichten van succesvolle organisaties om doeltref-fende innovaties 'in de zorg'  uit te zetten.

'Excelleren' is een zorgervaring die boven de medische outcome uitstijgt, en een ervaring die patiënten van overal aantrekt. NL De Beste Zorg Ter Wereld stelt patiënt en klantgerichtheid, teamwork, mensgerichte dienstverlening, excelleren, en patiëntgerichte verandering, centraal.  

Evenals  loyale medewerkers , gemotiveerd, openstaand voor verande-ring en geïnspireerd door waarden en actief doen wat juist is als ze iets zien, dat gedaan moet worden. Maar altijd 'De Patiënt Eerst! In een land dat de beste zorg ter wereld  wil leveren moet 'dat universele gevoel' tot in de haarvaten van de zorg verweven zitten en in een reflex tot uiting komen.#NLdebestezorgterwereld is onderdeel van HAZ  - Copyright 2024 - Privacyverklaring