'De Beste Zorg Ter Wereld' uitgangspunten & doelen 

Geef jij de onderscheidende input...

Welke doelen zijn bepalend?

Waar een klein land groot in kan zijn. Nederland staat al bekend om: de handelsgeest, internationale focus, en wat te denken van watermanagement, landbouw en innovatieve technologieën. Het zou toch fraai zijn als NL Zorg daaraan toegevoegd kan worden. NL Zorg heeft zeker de potentie, maar het komt aan op de wil...om als land de beste te willen zijn.

Wat zijn de doelen en de randvoorwaarden?

NL De Beste Zorg Ter Wereld streeft ernaar, dat Nederland geleidelijk, maar uiterlijk 2025, is uitge-groeid tot het best presterende zorgland ter wereld. De Patiënt Eerst staat daar ondubbelzinnig in centraal. Welke doelen, vind jij, passen daarbij? En welke randvoorwaarden? Dat vraagt inzicht, visie, van breed naar smal denken en tal van andere doorslaggevende factoren. Maar vooral, 'hoe' maken we dat concreet.

Op de homepage staan een tiental uitgangspunten die ondersteunend kunnen zijn bij de discussies die op dit platform plaatsvinden. Ook zijn ze bedoeld als trigger om creativiteit, ideeën genereren en denkwerk, aan te moedigen en discussies te voeden over de af te spreken doelen.  

Waar staat NL De Beste Zorg Ter Wereld voor?

NL De Beste Zorg Ter Wereld is een beweging die de brug wil slaan tussen zowel 17.2 miljoen Neder-landers en 60.000 artsen en anderzijds tussen artsen en zorgverleners. En dat op al die terreinen waar een optimale afstemming in dienstverlening, organiseren, innoveren, leiderschap en organi-satie ontwerpen nodig is om continu te verbeteren op het niveau van de beste zorg ter wereld. 

De verwachting is dat bij bestaand beleid, de toekomst van de zorg sterk onder invloed zal staan van afnemend vertrouwen, aanzwellende overheidsmaatregelen en uiteindelijk zorg met een ambtelijke inslag. Dat moet de zorg niet willen, omdat het niet meer past in het huidige tijdsgewricht. 

NL De Beste Zorg Ter Wereld streeft een supersterke zelfstandige zorg na, die als collectief verant-woording neemt voor haar medische, maatschappelijke en sociale rol in onze samenleving en tevens een voorbeeldfunctie vervult voor zorgsystemen in andere landen.

NL De Beste Zorg Ter Wereld gaat er vanuit dat de zorg uiterlijk in 2025 dat niveau heeft bereikt. Goed georganiseerd met de patiënt op de eerste plaats, waar artsen, zorgverleners en organisaties professioneel, proactief en innovatief kunnen inspelen op de komende ontwikkelingen. Overheid en verzekeraars hebben een kleinere rol dan nu, meer complementaire en toetsend op hoofdlijnen. Het zorgsysteem is zelf verantwoordelijk voor de effectieve benutting en verdeling van de gelden over de gehele sector op geleide van de actuele status van de geneeskunde en de beheersing van de kosten en baten.

Zorg in een achtbaan

COVID-19 heeft aangetoond hoe kwetsbaar de zorg wereldwijd is geworden. Laten we als Nederland laten zien, dat het anders en effectiever kan door er voor te zorgen dat Nederland endemie en pande-mie voorbereid is.

Naar verwachting zal de voortsnellende evolutie van de geneeskunde ons helpen nieuwe strate-gieën te ontwikkelen die als vanzelfsprekend, leiden tot een grensverleggende herinrichting van het huidige zorgsysteem, zoals de verschuiving van lokaal georganiseerde zorg naar derde, tweede en eerste lijn ketens en zorgnetwerken. Maar ook 'ziekenhuis in ziekenhuis' zorg en ziekenhuis 'zorg in de buurt of bij de patient thuis.' Waarom zouden we niet een trend inzetten om de ziektelast terug te dringen door leefstijlgeneeskunde en -advisering te integreren in de zorg.  

Tel daar bij op de uitdagingen vanuit het maatschappelijk veld, zoals verwoord in de (uitdagende) rapporten: Gezondheidsverschillen-voorbij van de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg  en Vitale mensen, slimme zorg van het VNO-MKB, dat zal helpen om de juiste doelen te formuleren. 

De Top 10-doelen van 'NL De Beste Zorg Ter Wereld'

Om stapsgewijze tot dé Top 10 doelen te komen, zullen we je vanuit NL De Beste Zorg Ter Wereld regelmatig uitnodigen om ideeën over jouw Top 10 doelen te geven, toe te lichten en met anderen te bespreken. Het streven is dat in juni 2021 de definitieve doelenlijst kan worden vastgesteld en gecommuniceerd. Daartoe zullen meetings worden georganiseerd.

Als warming up vraag ik je alvast eens te reflecteren op de vraag:  Zou jij dezelfde 5 stappen centraal stellen, als jij degene  bent die ons zorgsysteem gaat moderniseren naar het niveau van de beste zorg ter wereld? 

Het is daarbij belangrijk te denken vanuit de 5-stappen aanpak en de ideeën die u hebt om adequaat te reageren op realistische ontwikkelingen en trends in de geneeskunde, medische zorg en maatschappelijke uitdagingen.

Als je je aanmeld, ontvangt je eind november de eerste mailing, met vragenlijst, waarin je jouw reactie kunt weergeven.

NL De Beste Zorg
Ter Wereld

Contactgegevens
J.H. (Henk) Handlogten
Dasstraat 16
7559 AC Hengelo
Mobiel: +31 6 512 619 41
E-mail: henk@nldebestezorgterwereld.nl

#NLdebestezorgterwereld is onderdeel van HAZ - Copyright 2022 - Privacyverklaring