Nieuwsbrief #1 - November 2020

'NL De Beste Zorg Ter Wereld'

Beste lezer,

Ik heet je van harte welkom bij NL De Beste Zorg Ter Wereld! Nu denk je wellicht: "wat is dit voor een initiatief?” Dat kan ik me voorstellen. Er wordt zo vaak iets geschreven, dat het ook mij soms duizelt. Toch hoop ik dat je twee minuutjes leestijd wilt vrijmaken. Waarvoor dank.

Waar gaat 'NL De Beste Zorg Ter Wereld' over?

Het gaat over het realiseren van een doorbraak naar de toekomst van de NL Zorg, zowel curatief als geestelijk. De doorbraak komt tot stand vanuit de zorg zelf. Het wenkende perspectief is om in 2025 het niveau van 'de beste zorg ter wereld' te hebben bereikt. De primaire doelgroepen zijn: patiënten, artsen, zorgverleners. NL De Beste Zorg Ter Wereld heeft de intentie om samen de zorg van binnenuit te ontwikkelen. Immers, daar zit de kennis, de overtuiging en het potentieel. Zij weten wat het betekent om dat proces vorm en inhoud te geven. Zij weten welke gevolgen de steeds sneller evoluerende geneeskunde, nieuwe medische inzichten, zorg, technologie, geneesmiddelen, maar ook de impact van maatschappelijke en sociale tendensen, hun daarbij kunnen helpen.

In maart 2020 is Nederland en de zorg geconfronteerd met infectieziekte COVID-19. Dit tegen de achtergrond van de wereldwijd zichtbare verschuiving van infectieziekten naar welvaartsziekten. Probleem is dat COVID-19 en welvaartsziekten elkaar niet verdragen. Dit betekent dat burgers, zorg en overheden voor een enorme opgave staan. En dat in een periode waar de overheid op het standpunt staat, dat ieder mens individueel verantwoorde-lijk is voor zijn of haar eigen gezondheid. Ga daar maar aan staan.

Het gevolg is dat 'gezondheid en gezondheidszorg,' tussen leefstijl en het voorkomen van ziekte, in elkaar overvloeien. Daarom slaat NL De Beste Zorg Ter Wereld de brug tussen 17.2 miljoen Nederlanders én artsen én zorgverleners. Dat lijkt me cruciaal in een tijdsgewricht waar het uitwisselen van kennis over gezond leven en ziektes uiteindelijk zal bijdragen aan de gezondheid en het welzijn van iedere Nederlander.

Daarom richt NL De Beste Zorg Ter Wereld zich op alle soor-ten en vormen van zorg: curatief en geestelijk; eerste, tweede en derde lijn zorg, basis-, topklinische- en topreferente zorg in het Koninkrijk der Nederlanden.

Allemaal organisaties en raakpunten waar de patiënt afhankelijk is van kennis en expertise, die nodig bij het zo comfortabel mogelijk doorlopen van zijn of haar zorgproces.

Waar staan we voor...

henk3

NL de Beste Zorg Ter Wereld ziet gezondheidszorg dan ook als onderdeel van een Gezond Leven. De beste zorgresul-taten kunnen alleen dan bereikt worden als we weten wat de patiënt echt kan, wil en er sprake is van robuuste, slimme en wendbare keten- en netwerkorganisaties.

Organisaties die samenwerken en waar artsen en zorgverleners zorgvuldig en met plezier hun werk doen. En niet alleen in de uitvoering, waar zorgtrajecten soepel lopen, waar sys-tematische innovatie hoogwaardige zorg mogelijk blijft maken, waar leiderschapsstijlen nodig zijn om nieuwe ontwikkelingen en eisen te vertalen in de juiste maatregelen én methodieken om snelheid, draagvlak en innovatiekracht te realiseren, en telkens de basis vormen voor nieuwe werkmethoden en zorgmodellen. 

Cruciaal is dat patiënten, artsen en zorgverleners samen actief participeren. Daarbij uitgaande van de 'Patiënt Eerst.' Immers 17,2 miljoen Nederlanders zijn potentieel patiënt en 'klant.'

NL De Beste Zorg Ter Wereld is een 'beweging'

Een 'beweging' bestaande uit burgers, artsen en zorgverleners om de complexe problemen in de zorg op te lossen. Een benadering die op realistische wijze anders denken over de zorg en de inrichting ervan, mogelijk maakt. Namelijk, zoals die er in hun ogen uit moet zien. Daartoe biedt dit initiatief de aanzet en de kaders. Het is professioneel, uitdagend en koerst naar een wenkend perspectief, namelijk 'de beste zorg ter wereld.'

Onze doelstelling is dat dat niveau in 2025 wordt bereikt, verankerd en voor jaren geconti-nueerd. De beweging heft zich op, als de afgesproken doelen zijn bereikt. 

Hoe gaan we dat doen?

Dat kan ik natuurlijk niet alleen. In het kort komt dit er op neer, dat samen met degenen die zich aanmelden, meetings per thema worden georganiseerd. Daarnaast worden elke maand interessante blogs, vlogs, video's en artikelen gepubliceerd. interessante inzichten en door-braken worden waar mogelijk op sociale media geplaatst en zo mogelijk breder. Uiteraard proberen we te groeien en te groeien. We zullen zien...

2020: een bijzonder zorgjaar

Naast de COVID-19 pandemie, breken nieuwe medische, maatschappelijke en sociale inzichten, tendensen en metho-den, serieus door. Op de website vind je daar meer over. De shift van infectieziektes naar welvaartsziektes, en tegelijker-tijd nieuwe wetenschappelijke publicaties (meestal relevant, soms revolutionair), medische kennis, technologie en geneesmiddelen hebben gezorgd voor een ongekende dynamiek overal in de zorgsector. 

Niet eerder was de zorg zo succesvol! Echter, zorgorganisaties werden steeds obeser, lom-per en onoverzichtelijker. Door het uitblijven van structurele maatregelen zit de zorg nu al jaren in een achtbaan, die steeds heftiger lijkt te worden. Om te zorgen dat hier een eind aan komt, moet de zorg meer als collectief gaan samenwerken. Echter, ik weet dat dit (nog) niet het DNA van de zorg zit. Niets doen is geen optie. Immers, moderne geneeskunde ontwikkelt alsmaar door, steeds sneller qua kennis, technologie. Dit doet de vraag rijzen, 'wat betekent dit voor de organisatie, innovatie, leiderschap en betrokkenheid van artsen en zorgverleners en last but not least de patiënt?' Waar we het wel over eens zullen zijn is dat patiënt- en medewerkers ervaring aan verbetering toe zijn.  

Zorg: speak up en sta op!

De politiek zet allerlei instrument in om de zorg te bewegen en te sturen richting transitie. Probleem is dat dit vooral komt door het jarenlang en gestaag opvoeren van de druk op de zorg. Gevolg: wantrouwen, onrust, controle en bureaucratie. De reactie van de zorg op COVID-19 was heel goed. Maar laat ook zien, dat organisatie en de rek van artsen en (te weinig) zorgverleners, eindig is.

Naar mijn mening moet het initiatief of de doorbraak vanuit de zorg komen. Dit uitsluitend op geleide van medische, verpleegkundige, maatschappelijke en sociale ontwikkelingen die de zorg nu al raken. 

Het is mijn persoonlijke betrokkenheid met de zorg, om dit initiatief op te zetten en mede-standers bijeen te brengen uit allerlei onderdelen van de zorg. Na zes jaar geschreven te hebben aan een managementboek over de curatieve zorg, vloeide om diverse redenen mijn schrijfenergie weg.

Op een dag werd ik door iemand uitgenodigd mee te gaan naar een actiedag 'Roer Om' van de huisartsen. Het opende mijn ogen. Zowel in positieve als in negatieve zin. Tal van spre-kers, veelal huisartsen kwamen aan het woord en vertelden over schrijnende zaken en de hoge werkdruk. Dat sprak me aan. Ik herkende dat uit mijn eigen ervaring. Maar andere sprekers, van verzekeraars predikten zalvend en omfloerst voor eigen parochie. Het hoogtepunt was de bijdrage van de heer Tjeenk Willink, over de weinig verheffende rol van de overheid ten aanzien van 'de transitie' in de zorg.

De dag zelf sterkte me in het idee om NL De Beste Zorg Ter Wereld te organiseren. Om partijen bij elkaar te brengen en onderling onvermoede energieën los te maken, maar ook het vertrouwen te hervinden, visies te ontwikkelen en gezamenlijk, NL breed, gewoon aan de slag te gaan. 

2025 is een belangrijk jaar. Het idee is om de periode tot aan 2025 te benutten om toe te werken naar het niveau van 'de beste ter wereld.' Hoofddoel is echter om daarna met rech-te rug en overtuigt, alles in het werk te stellen om daarna jarenlang de wereldtop aan te voeren. Het moet geen wedstrijd worden met andere landen! Maar wat zou het mooi zijn als 'ons vlammetje' bijna als vanzelf overslaat naar andere landen (mijn droom). En dat mogelijk te maken, door transparant alle kennis ter beschikking te stellen, vooral ook aan arme landen. Zo bieden wij hen de kans om ons weer uit te dagen...

Een zorgsysteem dat niet alleen de beste is op zorggebied, maar ook qua opleiding, weten-schap, organisatie, innovatie, leiderschap en zelf ontwerp. Iedereen weet hoe belangrijk dat is. Als daar niet aan gewerkt wordt, dan zakt de zorg als een kaartenhuis in elkaar. Immers het heeft allemaal met elkaar te maken. Ook zou het fantastisch zijn methodieken te ontwikkelen, te toetsen en toe te passen die de zorg robuust en wendbaar maken. Want één ding is een feit: de zorg van morgen is nog dynamischer dan die van vandaag. Zo snel gaat dat...

In de 45 jaar dat ik in de zorg heb gewerkt heb ik alle ups en downs in de zorg meegemaakt Een verbrokkeld, gefragmenteerde zorgsysteem, waar onnodig veel tijd moet worden gesto-ken in het organiseren, plannen en controleren of alles wel loopt zoals het hoort. Helaas, niets in de organisatorische afstemming verloopt als vanzelf. 

Met NL De Beste Zorg Ter Wereld wil ik graag mijn bijdrage leveren om de zorg naar een NÓG hoger niveau te tillen. Naïef. Nee, in tegendeel het motiveert mij en ik zie het als een persoonlijke uitdaging.

Op deze site vind je alles wat daaraan kan bijdragen. De website geeft een sfeerbeeld van de zorg, maar ook de zorgelijke effecten, zoals de complexiteit en de risico's van de medische en verpleegkundige zorg enerzijds én de gebrekkige suboptimale organisatie van het systeem anderzijds.

Ik nodig je graag uit dit niet-commerciële initiatief te omarmen en met ideeën, opmerkingen en suggesties actief te ondersteunen. Op de homepage kunt u zich aanmelden met de button “Meld je aan!"

Alvast bijzonder bedankt!

Henk Handlogten


Cijfers

Loonstijging CAO's Zorg 2020

Uitgaven eerste lijnszorg 2017 - 2018

Uitgaven tweede lijnszorg 2017 - 2018

Blijf op de hoogte

NL De Beste Zorg
Ter Wereld

Social Media
LinkedIN
Facebook

Contactgegevens
J.H. (Henk) Handlogten
Dasstraat 16
7559 AC Hengelo
Mobiel: +31 6 512 619 41
E-mail: henk@nldebestezorgterwereld.nl

#NLdebestezorgterwereld is onderdeel van HAZ - Copyright 2023 - Privacyverklaring

Select Columns Layout