De Patiënt Eerst: Zo Gezond Mogelijk!

Gezondheid en gezondheidszorg raken steeds meer met elkaar verweven

NL de beste zorg ter wereld pensioen business model nieuwe innovatie zorg

Steeds vaker worden patiënten betrokken bij het ontwerpen van de patiëntenzorg, zorgprocessen, maar ook bij het uittesten en afstemmen van nieuwe medische en verpleegkundige ontwikkelingen en innovaties. In de zorgwereld is 'De Patient Eerst' een belangrijk item geworden. Men wil aan de behoeften van de patiënt tegemoet komen en zo betere resultaten boeken. Het bewijs dat bewust-wording en omslag in denken en doen, gaande is. In een tijd waar artsen en zorgverleners in een hectische omgeving, met 200 verschillende soorten ziektes, en alle bijbehorende kennis en expertise, technologie en innovatieve geneesmiddelen, vragen van patiënten beantwoorden en alle noodzakelijke informatie uitwisselen, is niet eenvoudig en kost tijd.

Het toepassen in de praktijk

Anno 2020 worden wereldwijd, bijna dagelijks, tal van nieuwe inzichten en standaarden over de inrichting van de zorg, zorgprocessen gepubliceerd. Bij o.a. de Mayo Clinic heeft dat geleid tot een herdefinitie van de zorg, als een ervaring in gezondheid én gezondheidszorg. Wat hen betreft stijgt dit niet alleen uit boven de klinische en herstelgeneeskunde, maar gaat het ook om de zorg vooraf-gaand, tijdens en na de interventie. Gezondheid en gezondheidszorg raken in de ontwikkeling (beleid en uitvoering) van de zorg meer met elkaar verweven. Het wordt geleidelijk aan duidelijk dat 'gezondheid en gezondheidszorg' zich niet alleen in de zorginstelling afspeelt, maar ook erbuiten, en belangrijk, bijna altijd in een cyclus, met een begin en een eind (Think big, Start Small, Move Fast, La Russo, Spurrier, Farrugia: Mac Graw Hill, 2015). 

'NL De Beste Zorg Ter Wereld' logo 'Zorg' als onderdeel van 'Gezond Leven.' 

NLdbz Groepfoto

Dat betekent dat mensen, patiënten, artsen en zorgverleners niet alleen spreken over de zorgvraag en de mogelijke behandeling, maar ook over preventie, leefstijlen, gedrag. Mensen hebben behoefte aan kennis en willen weten wat de mogelijkheden zijn en afhankelijk van de meest actuele kennis, expertise en informatie over het zorgtraject en de raakpunten daarbinnen. Bijvoorbeeld informatie over de mogelijke diagnostiek en behandeling, over het herstel en de vele aspecten van revalidatie, maar ook over de route terug in de maatschappij. En dat, ook nog eens afgestemd op het dagelijkse leven. In dat kader is een logo ontwikkeld dat gezondheid en gezondheidszorg samen laat vloeien. Het logo toont zes leefgebieden, waar een individu bij leven en welzijn waarde aan hecht. Een korte beschrijving van de leefgebieden.

De zes leefgebieden in het kort: Liefde: Reizen; Familie; Werk; Sport en Kennis. 

De leefgebieden in het logo zijn bedoeld om de zorg bewust te maken van de context (leefstijl en gedrag van de patiënt leeft, maar ook hoe belangrijk het is dat de patiënt vlot wordt geholpen. In die zin is de Treeknorm veel te ruim gesteld. Hierdoor duurt de reis van de patiënt te lang.

Zo zijn er situaties, waar ziekte enorm ingrijpt, zoals op het gebied van de liefde. Dat valt in het logo binnen het leefgebied Liefde. Met de klok mee komen we dan bij Reizen. Mensen die privé of zakelijk reizen en lange reizen plannen en zo de wereld willen ontdekken of zakelijke connecties bezoeken; of Familie: Ouderschap in een normaal of één-oudergezin is de drijvende factor in een gezin en vraagt om continue beschikbaar zijn voor de kinderen. Ziekte heeft ook grote invloed op Werk van iemand. immers het betreft een vitale functie, bron van inkomsten, relaties en vraagt om een goede gezondheid. Zo zijn er veel mensen of families die sporten of waar sport professioneel centraal staat. Sport speelt bij veel mensen, ook om gezondheidsredenen, een belangrijke rol.  Kennis: Nederland is een hoogwaardig kennisintensief land. Waar velen zich bezig houden met kennis ontwikkelen, kennis delen of kennis verkopen en bestuderen. Velen studeren of werken in het onderwijs en de wetenschap.  

Bij een verstoring van de balans in de dagelijkse praktijk door ziekte of chronisch lijden komen deze leefgebieden deels of geheel stil te liggen. Dat moet wel tot een minimum worden beperkt door de doorloopsnelheid van onderzoek en behandeling kort te houden. In dat geval is het belangrijk dat zorgorganisaties de organisatie van de zorg goed voor elkaar hebben en onderling afgestemd op elkaar. Dat is nu vaak niet het geval. Om NL De Beste Zorg Ter Wereld te worden is het van belang dat zorgaanbieders zich gaan heroriënteren op de interne organisatie van de patiëntenzorg, proces-sen en zorgtrajecten gericht op ketens en netwerken, waar de afstemming met andere zorgaanbieders soepel is geregeld.  

Gedeelde kennis transformeert de zorg

Evenals nu, maar in 1980 wist de patiënt erg weinig van geneeskunde. In die periode berichtten    bladen als Margriet, Libelle, Story en Privé, weliswaar algemeen, over interessante medische ontwikkelingen en toepassingen. Meestal waren de artikelen gericht op thema' s uit de verloskunde, gynaecologie, plastische chirurgie en dermatologie. Dat sloeg om in de loop van de jaren tachtig, negentig, toen internet en technologie van zich deden spreken. Dit wereldwijde netwerk werd niet veel later vooral gebruikt voor nieuwe medische kennis en het kennisnetwerken. Artsen, wetenschappers, zorgaanbieders en de zorgindustrie waren digitaal met elkaar verbonden. Voordeel was dat zij niet meer per se de hele wereld over hoefden te vliegen om met elkaar te spreken. Inter-net bood hen de mogelijkheid om 24 uur per dag met elkaar te communiceren, onderzoek te doen, documenten te delen en samen te werken aan nieuwe medische vindingen, ontdekkingen, inzichten, etc. Gaandeweg ontstonden enorme databanken, die, opmerkelijk genoeg, veel later ook  konden worden geraadpleegd door burgers, toekomstige patiënten. Deze ontwikkelingen hebben de rol en verantwoordelijkheden van de arts, zorgverlener en de patiënt veranderd.

De Patiënt Eerst: wie is dat eigenlijk "die patiënt:" 

In principe is iedere  verzekerde Nederlander een potentiële patiënt. Ik maak daarbij onderscheid tussen de 'patiënt' en de 'niet-patiënt.' Uit NIVEL-cijfers ( 2017) blijkt dat in 2017 circa 7,1 miljoen mensen in een of meer ziekenhuizen werden opgenomen en behandeld. Toen nog was het zieken-huis de plek, waar iedereen werd opgenomen. Kwetsbare patiënten waren nauwelijks een issue. Nadat diverse wetenschappelijke onderzoek er op wezen dat het infectiegevoelige ziekenhuis voor oudere kwetsbare patiënten niet de meest geschikte plek bleek, drie jaar later wel. Zo snel kan dat gaan. 

De kwetsbare patiënt

Uit internationaal wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat de kans op sterfte onder kwetsbare patiënten ten tijde van een ziekenhuisopname hoger ligt dan wanneer deze patiëntengroep, voor dezelfde aandoening bijvoorbeeld thuis of in het verpleeghuis (op afstand) wordt behandeld, ver-zorgd en hersteld. Het is niet zo dat er helemaal niets aan ziekenhuis of medisch specialistische zorg en verpleging thuis plaats vond, maar zeer gering. in 2020 heeft de kwetsbare patient een belangrijke plaats in het NL Zorgbeleid. Met als motto "De Juiste Zorg Op de Juiste Plaats" staat het thema hoog op de agenda van VWS en de Zorgsector.. 

Goede zorg vraagt gaandeweg een samenspel tussen patiënt - arts - zorgverlener- zorgaanbieders (de cyclus) uit de eerste en tweede lijn. Dat komt doordat de ontwikkeling van de geneeskunde en de medische zorg, risico-technisch gezien, steeds meer maatwerk en samenhang vereist van en tussen alle schakels in het zorgtraject. De eerste lijn -tweede lijn - eerste lijn ketenzorg moeten dan naadloos op elkaar, tot en met de buurt, wijk en bij de patient thuis of in het verpleeghuis. Dat is een belangrijk thema van NL De Beste Zorg Ter Wereld.

De Patiënt Eerst en digitale zorg

Je hoort artsen vaak zeggen: 'hoe eerder de ziekte wordt geconstateerd, des te beter de behandel-vooruitzichten.' Dit impliceert dat potentiële patiënten en artsen in een vroeg stadium van de mogelijke ziekte eerder met elkaar in contact moeten zijn. Huisartsen kennen veelal hun patiënten redelijk tot goed en veel waarde aan blijvend contact en het zien van hun veelal zieke patiënten.

Aan die groep patiënten zou een groep toegevoegd kunnen worden, namelijk mensen, die zich met een nieuwe gezondheidsklacht voor het eerst bij de huisarts melden en dan in aanmerking komen om voor enige tijd digitaal gemonitord, gediagnosticeerd en zonodig te behandeld te worden of niet.

Voordeel hiervan is eerdere detectie van, al of niet, een aandoening; grotere kans op herstel en gaandeweg een ontlasting van de praktijk voor deze groep patiënten. Digitale zorg is vanuit De Patiënt Eerst, maar vooral ook de dynamiek van de geneeskunde, de medische- en medisch specialistische en verpleegkundige zorg geredeneerd een "must'.  Maar hoe krijg je niet alleen artsen en zorgverleners op deze lijn. Immers het moderne Nederland, ook op digitaal gebied, is er nog niet klaar voor. 

een groot probleem is dat de Nederlandse huishoudens niet structureel zijn toegerust om als digitaal verlengstuk van de huisarts, de medisch specialist, ziekenhuis, thuis- en verpleeghuiszorg ziekenhuis, te fungeren. COVID-19 heeft laten zien dat digitalisering een uitkomst kan bieden, maar nog niet van harte. Het vereist veel organisatie, menskracht en technologie, waardoor het nog te ad hoc, en ongestructureerd gebeurt. Daardoor kan niet iedereen NL Zorgbreed hiervan profiteren. 

Daarom heeft NL De Beste Zorg Ter Wereld als stelling dat alle NL-huishoudens uiterlijk 2025 'Digitaal Zorgproof' zijn. Hoe?

Alle NL huishoudens uiterlijk 2025 'Digitaal Zorg-Proof.'

In dat kader lijkt het voor de hand liggend, dat overheid en zorgveld(breed) een plan maken en uitvoeren, dat ervoor zorgt dat tussen 2021 - 2025 alle 8 miljoen huishoudens 'Digitaal Zorg-Proof' worden ingericht (schatting kosten ca € 4 miljard). Het moet dan uiterlijk vanaf 2025 mogelijk zijn dat Nederlanders, patiënten en niet-patiënten digitaal kunnen communiceren met huisartsen, me-disch specialisten, het ziekenhuis, thuiszorg, verpleeghuiszorg en met de patient, familie en mantel-zorgers in de thuissituatie. En zo op digitaal zorg-proof wijze, verantwoord (standaard) data kunnen uitwisselen, zoals bloedspiegel- en bloeddruk- en saturatiewaarden, maar ook zorgvoorzieningen kunnen regelen. Virtueel ontstaat er een situatie dat het woonadres van de patient tijdelijk of permanent direct verbonden is met de zorgaanbieders.

NL De Beste Zorg
Ter Wereld

Social Media
LinkedIN
Facebook

Contactgegevens
J.H. (Henk) Handlogten
Dasstraat 16
7559 AC Hengelo
Mobiel: +31 6 512 619 41
E-mail: henk@nldebestezorgterwereld.nl

#NLdebestezorgterwereld is onderdeel van HAZ - Copyright 2023 - Privacyverklaring